Advocatia logo

Kontraktsrett

Innen kontraktsrett har Advokatfirmaet Rekve Pleym bred erfaring. Som juridisk rådgiver for bedrifter og næringsdrivende, kan vi bistå våre klienter i alle faser av en kontraktsprosess. Våre advokater jobber jevnlig med valg av kontraktsmodell og kontraktsutforming, forhandlinger, tolkning og revidering av kontrakter, sluttoppgjør og kontraktsforvaltning.

Advokater tilknyttet fagfeltet kontraktsrett er: Harald PleymBjørn A JakobsenHåvard Utstøl JakobsenKristoffer Dons BrøndboHåkon E. PleymTora Ellingsen

 

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige området. Våre advokater har erfaring innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Dette er noen av sakstypene vi kan bistå med: Ansettelsesavtaler, oppsigelse- og avskjed, diskriminering, HMS- og arbeidsmiljø, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, outsourcing og virksomhetsoverdragelse.

Advokater tilknyttet fagområdet arbeidsrett er: Thor Hager ThorkildsenHåkon E. Pleym og Håvard Utstøl Jakobsen.

Energirett

Fornybar energi er et satsingsområde i Norge og omfatter både vann- og vindkraft. En sak innenfor energiretten kan være kompleks og forutsetter ofte at man har kjennskap til ulike offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger som kan dukke opp.

Advokatfirmaet Rekve Pleym har bred kompetanse og yter bistand til ulike aktører i hele Norge innenfor energisektoren. Våre advokater tar både rådgivningsoppdrag og prosedyreoppdrag.

Vi bistår for eksempel nettselskaper, både i Nord-Norge og Sør-Norge, med ulike problemstillinger.Vi bistår også produksjonsselskap med utbygginger og særlig innenfor vind- og vannkraft. Advokatfirmaet Rekve Pleym bistår også grunneiere som blir berørt av utbygginger innenfor energisektoren

Advokater tilknyttet fagområdet energirett: Kristoffer Dons Brøndbo

 

Generasjonsskifte

Rekve Pleym har ulike faggrupper som sammen utarbeider og yter bistand til gjennomføring av individuelt tilpassede generasjonsskifter for bedriftseiere og næringsdrivende. (Privatperson? Se her).

Advokater tilknyttet fagfeltet Generasjonsskifte: Håkon E.Pleym og Håvard Utstøl Jakobsen.

Reindriftsrett

Reindriftsretten omfatter diverse bruksrettigheter knyttet til reinbeite og disse bruksrettighetene skaper ofte konflikt mellom reindriftsutøvere og grunneiere/utbyggingsinteresser. Advokatfirmaet Rekve Pleym bistår først og fremst grunneiere, herunder bønder, og utbyggere i slike saker, men vi har også erfaring med å bistå det offentlige.

Eksempler på saker som vi kan bistå i kan være spørsmål om selve grunnlaget for reindriftsretten eller utøvelsen av den, rekkevidden av bruksrettighetene og forvaltningen av dem, hvorvidt de interne reglene for drift følges, herunder vokteplikt, driveplikt o.l. og miljøvern m.v.

Advokater tilknyttet fagområdet reindriftsrett: Kristoffer Dons Brøndbo

Entrepriserett

Flere av våre advokater har betydelig erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen. En av advokatene har tverrfaglig kompetanse i grensesnittet mellom prosjektorganisering, teknikk og juss. Vi representerer både entreprenører og byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av byggeprosessen. Vi har erfaring med håndtering av store komplekse entreprisesaker. Dette er noen av sakstypene vi jevnlig arbeider med: 

 • Valg av entreprisemodell
 • Kontraktsforhandlinger/utforming av kontrakter
 • Juridisk støtte i byggeprosessen
 • Sluttoppgjør
 • Tvisteløsning 

Advokater tilknyttet fagområdet Entreprise: Bjørn JakobsenHarald PleymHåkon  E. PleymKristoffer Dons Brøndbo

Forvaltning- og kommunalrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co har mange års erfaring med å bistå klienter innenfor forvaltnings- og kommunalretten. Kompetanseområdet omfatter forholdet til den offentlige forvaltningen, herunder forvaltningsloven generelt og særlovgivningen.

Når statlige eller kommunale organer utøver offentlig myndighet overfor enkeltpersoner eller grupper, plikter organene å følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Utøving av offentlig myndighet skjer for eksempel ved enkeltvedtak eller gjennom forskrifter. Dermed berøres bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner av forvaltningens vedtak.

Rekve Pleym har oppdrag for en rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, men også i Sør-Norge. For kommunene kan vi blant annet bistå med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

Blant annet gjennom vår bistand for disse kommunene har vi opparbeidet oss særlig kompetanse innenfor forvaltningsmessige spørsmål. Denne kompetansen kommer også til hjelp ved rådgivning av privatpersoner og næringsdrivende.

For privatpersoner og næringsdrivende kan vi eksempelvis være behjelpelig med overprøving av forvaltningens vedtak. Av betydning for vedtakets gyldighet er spørsmål om inhabilitet, mangelfull forhåndsvarsling og mangelfull begrunnelse. Vi jobber med ulike sakstyper, herunder tildeling av økonomisk bistand fra det offentlig til enkeltpersoner, avslag på byggetillatelser, konsesjonsrett, m.m.

Advokater tilknyttet fagområdet Forvaltnings- og kommunalrett: Kristoffer Dons BrøndboHåkon PleymHarald PleymHåvard Utstøl JakobsenTora Ellingsen

Offentlige anskaffelser

Flere av våre advokater har betydelig erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser og klager til KOFA. Vi representerer både entreprenører, private og offentlige byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av anskaffelsesprosessen.

 Advokater tilknyttet fagområdet Offentlige anskaffelser: Bjørn JakobsenHarald PleymKristoffer Dons Brøndbo og Thor Hager Thorkildsen.

Arv, familie og skifterett

Advokatfirmaet Rekve Pleym  har betydelig erfaringer og kompetanse innen fagområdene familie-, arve- og skifterett. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene. I tillegg er advokat Sølvi Wold fast bobestyrer for Nord-Troms tingrett. 

Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp. Derfor legges det stor vekt på å arbeide konstruktivt og løsningsorientert. 

Dette er noen av sakstypene vi arbeider mye med: 

 • Arveoppgjør/skifte av dødsbo
 • Arveplanlegging
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Ektepakt
 • Generasjonsskifte
 • Samboeravtaler
 • Skifte av dødsbo (arveoppgjør)
 • Skifte/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Testament
 • Vergemålssaker 

Advokater tilknyttet fagområdet Familie, arv og skifte: Sølvi WoldThor Hager ThorkildsenHåkon E. PleymTora Ellingsen og Håvard Utstøl Jakobsen.

Konkurs- og gjeldsforhandlinger

Rekve Pleym har lang erfaring innen fagfeltet konkurs og gjeldsforhandling. Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med insolvens og økonomiske problemer i virksomheter.

Advokater tilknyttet fagfeltet Konkurs og gjeldsforhandling: Håkon E. PleymHåvard Utstøl Jakobsen og Tora Ellingsen.

Strafferett

Vi kan tilby advokater  med bred erfaring som  rådgivere og forsvarere  i alle typer straffesaker  -  også til bedrifter som etter reglene om foretaksstraff,  utsettes  for straffeforfølgning.

Vi bestreber oss på å ivareta klientens rettigheter på beste måte i  alle faser av straffeforfølgningen så vel under etterforskning som ved straffeforfølgning for domstolene.Som siktet eller tiltalt i straffesak har man i de fleste tilfeller krav på offentlig oppnevnt forsvarer  -  det vil si at det offentlige betaler for forsvarerens arbeid med saken.

Advokater tilknyttet fagområdet strafferett: Harald PleymKristoffer Dons BrøndboHåkon E. PleymHåvard Utstøl Jakobsen

Odelsrett

Odelsrett er en særnorsk rett med lange tradisjoner. Våre advokater har betydelig erfaring i odelsrettslige problemstillinger, og våre advokater har rikelig med prosedyreerfaring og fører jevnlig slike saker for domstolene.

Dette er noen av problemstillingene som vi jobber med:

 • Krav til odelseiendom
 • Odelsrekkefølgen
 • Odelsfravikelse
 • Odelslovens fordelingsregel
 • Sameie og odelsrett
 • Bo- og driveplikt
 • Bruk av odelsrett
 • Åsetesrett

 

Advokater tilknyttet fagområdet odelsrett: Sølvi WoldHarald PleymThor Hager ThorkildsenHåvard Utstøl Jakobsen og Håkon Pleym.

Plan- og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi en rekke offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner. Vi kan blant annet bistå med rådgivning relatert til dispensasjonssaker, utbyggingsavtaler, håndtering av klagesaker og reguleringsplaner.

Advokater tilknyttet fagfeltet plan- og bygningsrett er: Thor Hager ThorkildsenHarald PleymHåkon E. PleymBjørn A. JakobsenKristoffer Dons BrøndboHåvard Utstøl Jakobsen og Tora Ellingsen.

Jordskifte og grenseoverganger

Uklare grenser og rettsforhold er svært vanlige problemer, og våre advokat har mangeårig erfaring med jordskifte- og grensegangssaker. Våre advokater jobber blant annet jevnlig med tvister om grenser, eiendomsrett og bruksrett. I tillegg har vi god erfaring med blant annet oppløsing av sameie, makebytte og iverksette felles tiltak. Advokatfirmaet Rekve Pleym er også samarbeidsadvokat for Norges Bondelag.

Advokater tilknyttet fagfeltet jordskifte- og grensegangssak er: Thor Hager ThorkildsenSølvi WoldHarald Pleym, Håkon E. PleymKristoffer Dons BrøndboHåvard Utstøl Jakobsen og Tora Ellingsen.

Skjønns- og ekspropriasjonsrett

Advokatfirmaet Rekve Pleym bistår både utbyggere og grunneiere i skjønns- og ekspropriasjonssaker. Dette gjelder blant annet saker om vegutbygging, kraftutbygging og utbygging av bolig- og næringsareal.

Advokat Kristoffer Dons Brøndbo er medlem av advokatforeningens lovutvalg for skjønns- og ekspropriasjonsrett.

Advokater tilknyttet fagområdet skjønns- og ekspropriasjonsrett:

Harald PleymKristoffer Dons BrøndboThor Hager ThorkildsenBjørn A. Jakobsen og Håkon Pleym.

Selskapsrett

Rekve Pleym har lang og omfattende kompetanse innen fagfeltet selskapsrett, og yter bistand til alle typer selskaper og stiftelser.  Vi bistår nordnorsk næringsliv innenfor en rekke bransjer som eiendom, industri, entreprise, IKT,  handel- og service mv. 

Vår bistand omfatter juridisk og strategisk rådgivning innen:

 •  Stifting og etablering av selskap
 • Selskapsforhold
 • Aksjerett
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Restrukturering
 • Fellesforetak/JV
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Due diligence
 • Tvisteløsning

 

Advokater tilknyttet fagfeltet Selskapsrett: Harald PleymHåkon E. PleymTora Ellingsen

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø